Projektová dokumentace FVE elektrárny

projektová dokumentace fve

Fotovoltaická energie (FVE) hraje stále důležitější roli v naší energetické krajině, a to zejména s ohledem na snahu o snižování emisí skleníkových plynů a přechod k udržitelným energetickým zdrojům. Aby bylo možné efektivně plánovat, navrhovat a realizovat solární projekty, je nezbytná kvalitní projektová dokumentace FVE.

Projektová dokumentace na fotovoltaiku obsahuje ucelené detailní technické a legislativní informace, které slouží k definování, navrhování a řízení solárního systému. Projektová dokumentace slouží pro vydání stavebního povolení a k následné realizaci stavby. Zde je několik klíčových důvodů, proč je kvalitní projektová dokumentace pro fotovoltaickou elektrárnu nezbytná.

Proč je projektová dokumentace FVE důležitá

 • FVE je vyhrazené elektrické zařízení, které dle současné legislativy spadá do povolovacích procesů dle stavebního zákona.
 • Stanovuje podmínky a způsob pro provedení stavby a ucelený přehled o funkčnosti celého systému.
 • Lze lépe zajistit plánování a koordinaci s ostatními profesemi (zemní práce, montážní práce).
 • Je nezbytná pro připojení k distribuční soustavě, neboť bez odsouhlasené dokumentace vás distributor nepřipojí.
 • Po dobu celé životnosti fotovoltaiky, by měla být dokumentace skutečného provedení stavby udržována aktuální.

Proč máme několik stupňů projektové dokumentace

 • Dokumentace pro stavební povolení FVE (DSP) – slouží především pro vyjádření orgánů státní správy a následně k povolení fotovoltaické elektrárny Stavebním Úřadem.
 • Dokumentace pro provádění stavby (DPS) – neboli prováděcí dokumentace, od 1.1.2024 vyjde v platnost realizovat stavby dle tohoto stupně. Tento stupeň dokumentace je podrobnější a řeší například jednotlivá zapojení, nebo propojení funkčních celků fotovoltaických elektráren a pro výkony nad 100kWp obsahuje FVE také dispečerské řízení (RTU).
 • Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) – V této dokumentaci jsou zaznamenány všechny změny a odchylky oproti dokumentaci povolené Stavebním Úřadem. Je důležitá pro kolaudaci fotovoltaické elektrárny, a investora.

Co by měl projekt FVE elektrárny řešit

 • Plánování a návrh – Projektová dokumentace poskytuje základní rámec pro celý projekt. Obsahuje technické parametry, výkresy, rozvrhy a plány umístění panelů. To umožňuje přesné plánování a optimalizaci solárního systému.
 • Finanční analýza – Zkušený projektant již ví, co vychází pro klienta z finančního hlediska výhodněji. Toto je klíčové pro zajištění financování projektu a jeho ekonomickou udržitelnost.
 • Legislativa a povolení – Projektová dokumentace obsahuje veškeré potřebné dokumenty pro získání povolení od místních úřadů a dodržení příslušných zákonů a regulací.
 • Bezpečnost a životní prostředí – Hodnotí potenciální dopady projektu na životní prostředí a obsahuje opatření k minimalizaci těchto dopadů. Zajišťuje, že projekt splňuje ekologické normy.
 • Rozvoj a provoz – Projektová dokumentace poskytuje podklady pro fázi výstavby a provozu solárního systému, včetně plánu údržby a správy. V případě, že plánujete stávající FVE v budoucnu rozšířit, na stávající FVE se bude lépe navazovat.
 • Kvalita a bezpečnost – Návrh FVE elektrárny je zpracován dle platných norem a obsahuje kvalitní materiály pro dlouholetý a bezpečný provoz. Zajišťuje, že solární systém bude spolehlivý a bezpečný.

Co by měl projekt fotovoltaické elektrárny obsahovat

Obsah projektové dokumentace řídí vyhláška o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. Kvalitní projektová dokumentace FVE elektrárny by měla také obsahovat výpočty a protokoly: Protokol o určení vnějších vlivů, návrh výpočtu impedance smyčky pro jištění a dimenzování kabelových vedení NN. Tento návrh by měl také zohledňovat způsob uložení kabelových vedení (v zemi, v trubce, na vzduchu, v souběhu). Návrh průřezu kabelového vedení VN s ohledem na zkratovou odolnost. Výpočet řízení rizika dle ČSN EN 62 305-2 ed.2. Popis nutných úprav stávajících rozvodů a také popis kabelové trasy.

Bez správné projektové dokumentace mohou solární elektrárny čelit různým rizikům, včetně technických poruch, finančních problémů a problémů s dodržováním právních předpisů. Investoři, vývojáři a provozovatelé by měli klást důraz na kvalitní a komplexní projektovou dokumentaci FVE, aby dosáhli úspěšných a udržitelných solárních elektráren. V konečném důsledku je projektová dokumentace FVE klíčem k tomu, aby solární energie mohla efektivně přispět k naší energetické budoucnosti.

Chci cenovou nabídku

Přejít nahoru