Agrofotovoltaika, agrovoltaika nebo také agrivoltaika

(aktualizováno 28.03.2024)

Agrofotovoltaika (někdy také agrovoltaika nebo agrivoltaika) není úplnou novinkou. Nápad spojit výrobu elektrické energie pomocí solárních panelů a zemědělskou produkci vznikl již v 80. letech dvacátého století. Teprve v poslední době se však tento koncept dočkává výraznějšího rozšíření v praxi. Důvody jsou zřejmé. Vzhledem k rostoucím cenám elektrické energie z tradičních zdrojů spojeným s poklesem cen solárních panelů se fotovoltaika stává stále rentabilnějším zdrojem elektrické energie. Motivací pro využití solární energie nemusí být jen finanční úspory.

Agrofotovoltaika agrovoltaika nebo agrivoltaika

Mnoho jednotlivců i firem vidí FVE jako perspektivní zdroj energie pro budoucnost, který pomáhá snižovat emise skleníkových plynů a je ohleduplný k životnímu prostředí. Velké plochy plochy zemědělské půdy zabrané fotovoltaickými panely pak v tomto kontextu nepůsobí zrovna atraktivně. Agrofotovoltaika nabízí v tomto ohledu elegantní řešení.

Jak to funguje v praxi?

Fotovoltaické panely jsou umístěné vysoko nad zemědělskou plochou tak, aby nebránily pohybu zemědělské techniky. Na rozdíl od klasických fotovoltaických elektráren nestojí konstrukce na masivních betonových základech, které by znehodnocovaly zemědělskou půdu. Místo toho jsou nosné sloupy zapuštěny hluboko do země. Celková plocha solárních panelů je v případě agrofotovoltaických instalací zpravidla o mnoho menší, než u klasických fotovoltaik, protože výroba elektrické energie není v tomto případě primárním cílem, ale představuje pouze doplněk k zemědělské produkci. Typický poměr zastíněné pěstební plochy je 10-50%. Toto číslo se liší podle typu pěstované plodiny.

Vertikální agrofotovoltaika

Alternativou k již zmíněné horizontální instalaci na vyvýšené konstrukci je vertikální umístění fotovoltaických panelů. V takové případě je potřeba nechat kolem fotovoltaiky ochranný prostor, který neslouží přímo k zemědělské produkci. Je možné jej využít například jako pás květnaté louky, který se zároveň stává domovem hmyzu a drobných živočichů a který zároveň zabraňuje erozi. Vertikální fotovoltaika se nejčastěji využívá také jako oplocení pozemku.

Využití při živočišné výrobě

Původní myšlenka agrofotovoltaiky zahrnovala pěstování zemědělským plodin. V současnosti jsou plochy mezi solárními panely často využívány také pro pastvu hospodářských zvířat.

Současná legislativa v Česku

Legislativní situace v Česku bohužel instalaci agrofotovoltaických systémů zatím nebyla příliš nakloněná. Poodle zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu nebylo možné užívat půdu k nezemědělským účelům, tedy ani k výrobě elektřiny. Dosud tedy agrofotovoltaika podléhala stejnému schvalovacímu procesu jako jakákoli jiná FVE instalace. To se změnilo v roce 2024, novelou výše zmíněného zákona, která schvalování agrofotovoltaiky za určitých podmínek zjednodušuje.

Přejít nahoru