FAQs nejčastější dotazy

(aktualizováno 17.03.2024)

vaše nejčastější dotazy

Hledáte odpovědi na vaše nejčastější dotazy, které v souvislosti s projektováním a nebo realizací fotovoltaiky řešíte? Pak vám určitě pomůže má FAQ nápověda.

Jaké projekty FVE zpracovávám, na co se zaměřuji?

Zpracovávám projekty pro fotovoltaické elektrárny (FVE), které vyžadují povolení stavby stavebním úřadem a autorizaci. Projektům do 50kWp a mikrozdrojům se nevěnuji. Zaměřuji se na elektrárny umístěné na více objektech nebo na zemi, které dosahují výkonu v řádu stovek kilowatt až několika megawattů.

Jak dlouho trvá zpracování projektu fotovoltaické elektrárny?

Zpracování projektové dokumentace trvá u FVE o výkonu cca 500kWp až dva měsíce. V případě že je potřeba projektovat trafostanici a kabelové vedení vysokého napětí, může to být i o měsíc déle. Vše záleží na konkrétních požadavcích a na tom, co daná stavba potřebuje.

Jaké stupně projektových dokumentací zpracovávám?

Zpracovávám všechny stupně projektových dokumentací. Dokumentace pro stavební povolení (DSP), dokumentaci pro provádění stavby (DPS), a dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS).

Co musí obsahovat projektová dokumentace FVE?

Projektová dokumentace musí obsahovat průvodní, souhrnnou a technickou zprávu s dokumentací jednotlivých objektů. Protokol o určení vnějších vlivů, řízení rizika podle ČSN EN 62305-2, ed. 2, výkresovou část. Zejména rozložení panelů, detail umístění trafostanice na pozemku, schéma zapojení, zemní nebo střešní konstrukce, kabelové trasy, vzorové řezy výkopu, smlouvu o připojení. Dokumentace pro provádění stavby navíc obsahuje k předešlému obsahu, výkresy podrobného zapojení rozvaděčů DC i AC, stringování, obchodní měření, ochranu před bleskem, schéma zapojení RTU dispečerské řízení, uzemnění trafostanice, stavební připravenost pro trafostanici, soupis přenášených informací z výrobny na dispečink PDS, výpočty impedance jištění pro kabely, protokol o měření rezistivity půdy a soupis uzemnění NN a VN, stavební povolení, manuály datasheety, výkaz výměr. Dokumentace skutečného provedení stavby slouží k zaznamenání drobných odchylek oproti schválené dokumentaci, zároveň slouží ke kolaudaci stavby a pro budoucí opravy a údržbu.

Jaký zvolit postup pro hladký průběh projektu?

Nejlepší postup pro hladký průběh projektu je, když již máte s distributorem uzavřenou smlouvu o připojení a znáte přibližný výkonový potenciál střech nebo pozemku. V okamžiku, kdy již víme které plochy jsou pro FVE vyhovující, je zpracovaná cenová nabídka relevantní. O vše ostatní se již postarám.

Jaké podklady jsou pro vypracování projektové dokumentace potřebné

Pro vypracování projektové dokumentace jsou potřebné následující podklady. Smlouva o připojení, půdorys objektu a střech. Dále výkresy hromosvodu, případně datasheety od uvažované technologie (střídače, FVE panely, BESS – akumulace atd.) V souvislosti s rozmanitostí zakázek, mohou být požadovány další podklady.

PBŘ, Statické výpočty a hromosvody

Po dohodě mohu PBŘ a Statický výpočet zajistit. Mé návrhy také počítají se stávajícím a nebo budoucím hromosvodem. Požadavek na zpracování těchto dokumentů vychází z nového stavebního zákona 283/2021 a souvisejících právních předpisů. Z tohoto důvodu jsou závazné. Toto je jednoduchá cesta, jak se vyhnout případným dalším komplikacím v rámci povolování stavby a budoucí bezpečností objektu. Další komplikace mohou nastat s pojišťovnami, ale také může dojít ke zbytečnému prodražení stavby za izolovaný hromosvod zhotovený pomocí HVI vodičů.

Chcete u mne poptat projekt FVE a nevíte jak na to?

Pokud nevíte jak u mne poptat projekt FVE, zde najdete další informace Jak poptat projekt FVE.

Kdo může projektovat fotovoltaické elektrárny?

Projektovat fotovoltaické elektrárny smí dle zákona 250/2021 Sb. pouze osoba znalá pro řízení činnosti, a nebo osoba autorizovaná dle zákona 360/1992 Sb. Fotovoltaické elektrárny které vyžadují stavební povolení, může projektovat pouze osoba autorizovaná.

Kolik stojí projekt na fotovoltaiku?

Cena projektu na fotovoltaiku se odvíjí od celkového výkonu FVE, celkové náročnosti stavby a stupně projektové dokumentace. Dalším faktorem je také nutnost projektovat trafostanici a kabelové vedení VN. Konkrétní cenovou nabídku vám rád zpracuji.

Kdy je potřeba licence na FVE?

Licence na FVE je potřeba od výkonu 50kWp a více. Zároveň musí být taková FVE připojena k distribuční síti. Podrobnosti lze nalézt v bodě 3 energetického zákona.

Jak velkou FVE bez licence?

Dle aktuálně platných zákonů, lze provozovat FVE o velikosti do 50kWp bez licence.

Jak velkou FVE bez stavebního povolení?

Bez stavebního povolení lze vystavět svépomocí FVE do 50 kWp. Jedná se o drobné stavby Tyto drobné stavby jsou vyjmenovány v příloze č.1.

Kolik stojí fotovoltaika na rodinný dům?

Fotovoltaika pro rodinný dům stojí v případě dodávky na klíč, pro výkon do 10kWp cca 300-500tis. V případě, že máte požádáno o dotace, lze z této ceny odečíst finanční podporu danou dotačním titulem dle aktuálních podmínek.

Kdy je potřeba projektová dokumentace?

Projektová dokumentace je potřeba vždy, když se jedná o stavbu vyžadující povolení stavby dle stavebního zákona. Zhotovitel stavby má také povinnost vyplývající z nového stavebního zákona zajistit vypracování dokumentace pro provádění stavby před zahájením stavby. Stejně tak musíme zpracovávat dokumentaci pro tzv. vyhrazená technická zařízení a uchovávat ji po celou dobu životnosti takového zařízení. Mezi tato vyhrazená technická zařízení patří: Elektrická zařízení, Tlaková zařízení, Zdvihací zařízení, Plynová zařízení.

Přejít nahoru